Banner
Svarbu

Atranka į nepriklausomo valdybos nario vietą

Viešoji įstaiga „Klaipėdos butai“, juridinio asmens kodas 300646839, adresas: Taikos pr. 66, 93219 Klaipėda, interneto svetainės adresas: www.klaipedosbutai.lt (toliau – Įstaiga):

 1. Skelbia atranką į Įstaigos nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją įmonių, viešųjų įstaigų valdymo srityje, vietą.
 2. Įstaigos adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatas gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu: Taikos pr. 66, 93219 Klaipėda, 201 kab. Darbo laikas: I – IV nuo 8:00 iki 17:00, V nuo 8:00 iki 16:00, pietų pertrauka nuo 12:00 iki 13:00;

2.2. elektroniniu paštu info@klaipedosbutai.lt nurodant laiško dalyką „Valdybos nario atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: Taikos pr.  66, 93219 Klaipėda.

 1. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranka vykdoma vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų kolegialių organų formavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 7 d. sprendimu Nr. AD1-1113 „Dėl  Klaipėdos miesto savivaldybės kontroliuojamų viešųjų įstaigų kolegialių organų formavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 1. Laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į nepriklausomus Įstaigos valdybos narius:

Iki Įstaigos valdybos, sudarytos 4 (ketverių) metų laikotarpiui, kadencijos pabaigos.

 1. Kandidatai į nepriklausomus Įstaigos valdybos narius turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4. nėra aplinkybių, numatytų Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje penktajame skirsnyje, dėl kurių asmuo negali dirbti valstybės valdomos įmonės vadovu ar būti kolegialaus organo nariu;

5.5. asmeniui turi būti išnykęs teistumas už bet kokią nusikalstamą veiklą;

5.6. vadovaujamo darbo patirtis veiklos srityje, kurioje veikia savivaldybės kontroliuojama viešoji įstaiga, arba turima kompetencija įmonių ar viešųjų įstaigų valdymo srityje.

 1. Kandidatas į nepriklausomus Įstaigos valdybos narius turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. jis negali būti Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, vadovas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.2.jis  negali būti Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;

6.3. jis negali gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs reikšmingo papildomo atlyginimo iš Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja;

6.4. jis negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su Įstaiga, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokius ryšius subjekto partneris, akcininkas, dalininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu  verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš Įstaigos;

6.5. paskutinius trejus  metus jis turi nebūti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, darbuotoju arba kolegialaus organo nariu;

6.6. jis negali būti ėjęs Įstaigos, į kurios nepriklausomus valdybos narius kandidatuoja, valdybos nario pareigų 2 iš eilės įstatuose numatytus įgaliojimų laikotarpius;

6.7. jis neturi būti Įstaigos vadovo ar 6.1-6.6 punktuose nurodytų asmenų artimas šeimos narys (artimu šeimos nariu laikytinas sutuoktinis (sugyventinis), vaikai (įvaikiai) ir tėvai (įtėviai));

6.8. jis neturi būti Savivaldybės tarybos narys, Savivaldybės administracijos atstovas;

6.9. neturi būti kitų aplinkybių, dėl kurių yra arba gali kilti jo ar jo artimo šeimos nario (kaip jis apibrėžtas 6.7 punkte) ir Įstaigos interesų konfliktas.

 1. Kandidatai į nepriklausomo valdybos nario, turinčio kompetenciją viešųjų įstaigų valdymo srityje, vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. turėti kompetenciją viešųjų įstaigų valdymo srityje. Šią kompetenciją patvirtina ne mažiau, kaip 2 metų darbo juridinio asmens valdyboje, darbo juridinio asmens vadovu,  ar kita panašaus pobūdžio patirtis arba išsilavinimas;

7.2. turėti galimybę skirti pakankamai laiko įsigilinti į Įstaigos veiklos specifiką;

7.3. gebėti analizuoti esamą situaciją ir teikti konstruktyvius pasiūlymus;

7.4. gebėti kūrybiškai mąstyti ir sklandžiai dėstyti mintis.

 1. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 6 ir 7 punktuose nurodytus reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

PASTABOS:

 1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai teikia dokumentus viešajai įstaigai „Klaipėdos butai“ 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ ir Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėse dienos, t. y. iki 2020 m. sausio 20 d.

 1. Įstaigos kontaktinis asmuo, atsakingas už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

Regina Juodkojienė, el.p.  info@klaipedosbutai.lt

 1. Kita informacija:

Atranką inicijuojantis subjektas (Klaipėdos miesto savivaldybės administracija) prieš skiriant kandidatą į Įstaigos  valdybos nario pareigas, turi teisę kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų apie kandidatą turimą informaciją.

PRIEDAI:

 1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
 2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo valdybos nepriklausomo nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).


Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 105-495) patvirtino naują valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką. Pagal naująją tvarką gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse bus skaičiuojamas vienodai ir  taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Visiems Socialinio būsto fondo nuomininkams, tai yra tiems asmenims ir šeimoms, kuriems socialinis savivaldybės būstas buvo išnuomotas po  2003 metų sausio 1 d., ir turintiems galiojančias terminuotas nuomos sutartis, nuomos mokestį mažinantis koeficientas 0,4 bus taikomas besąlygiškai.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos buvo suteiktos iki 2002 m. gruodžio 31 d.,  tokio pat pagal naująją tvarką apskaičiuoto nuomos mokesčio dydį mažinančio koeficiento taikymo galės tikėtis tik tuo atveju, jei jie deklaruos paskutinių 12 mėnesių savo (savo šeimos) turtą ir pajamas, o deklaruotas turtas ir pajamos neviršys  Vyriausybės nustatytų dydžių. Tam tikslui jie Savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą dėl nuomos mokestį mažinančio koeficiento taikymo vienerių metų laikotarpiui ir Turto bei pajamų deklaraciją.

Tuo pačiu iš esmės keičiasi nuomos mokesčio lengvatų teikimo tvarka. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. 100 proc. nuomos mokesčio lengvatų Savivaldybės biudžeto sąskaita galės tikėtis tik gyvenamųjų patalpų, išnuomotų pagal  Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo sąlygas (Socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų), nuomininkai, jei jiems ar jų šeimos nariui (nariams) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą sunkia forma, ir jeigu jo metinės pajamos (šeimos atveju- visų šeimos narių metinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 12 valstybės remiamų pajamų dydžių. (Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo  (Žin. 1992, 14-378) 10 str. 3 p.)

Kadangi pasirengti naujojo nuomos mokesčio apskaičiavimui visoms Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosioms patalpoms būtinas laikas,  todėl iki 2011 m. gruodžio 31 d. sąskaitos bus išrašomos apskaičiuotam pagal senąją tvarką nuomos mokesčiui. Tinkamai pasirengus  naujojo nuomos mokesčio taikymui, bus atliekamas nuomos mokesčio perskaičiavimas.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos buvo suteiktos iki 2002 m. gruodžio 31 d.,  pageidaujantys mažinančio nuomos mokesčio, apskaičiuoto pagal naująją tvarką, koeficiento taikymo, jau gali teikti savivaldybės administracijai prašymus kartu su paskutiniųjų 12 mėnesių asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracijas. Duomenis apie turtą (įskaitant gautas pajamas) nuomininkai turi  pateikti vietos mokesčio administratoriui –  Valstybinės  mokesčių  inspekcijos  Klaipėdos skyriui ( Taikos pr. 28, tel. (8 46) 474 464, 474 463 ) – du deklaracijos egzempliorius. Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia Savivaldybei.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos pasikeitimo klausimais konsultuoja Socialinio būsto skyriaus vedėja Danguolė Netikšienė, tel. 39 60 25, el. pašto adresas danguole.netiksiene@klaipeda.lt.