Banner
Svarbu

KONKURSAS Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS BUTAI“ VADOVO PAREIGAS

Organizuojamas konkursas viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ direktoriaus pareigoms eiti, mėnesinės algos pastoviosios dalies koeficientas –  15,20 baziniais dydžiais.

Specialieji reikalavimai:

 1. Turėti ekonomikos, vadybos ir verslo, viešojo administravimo arba inžinerijos krypčių ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba tų pačių krypčių aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 2. Turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį;
 3. Gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų reikalavimus;
 4. Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 5. Turėti vadybinių kompetencijų, apimančių gebėjimą planuoti, organizuoti ir kontroliuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę;
 6. Išmanyti Savivaldybės strateginį veiklos planą, Savivaldybės būsto nuomą reguliuojančius teisės aktus;
 7. Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymą, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą bei kitus su administravimu, būsto nuoma susijusius teisės aktus valstybės ir miesto lygmenimis;
 8. Žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių, Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus bei gebėti juos taikyti praktikoje;
 9. Mokėti naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis ir ryšių priemonėmis;
 10. Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose, reguliuojančiuose nepriekaištingos reputacijos kriterijus.

Asmuo, norėdamas dalyvauti konkurse, konkursą organizuojančiai įstaigai per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą adresu http://www.testavimas.vtd.lt/ privalo pateikti:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Gyvenimo aprašymą, nurodant savo privalumų (dalykinės savybės) ir įgūdžių, reikalingų šiai pareigybei užimti, sąrašą;
 4. Užpildytą asmens, priimamo į darbuotojo pagal darbo sutartį pareigas, klausimyną ir Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją;
 5. Išsilavinimą patvirtinančius dokumentus ir kitus dokumentus, patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams;
 6. 3 metų vadovaujamo darbo patirtį įrodančius dokumentus;
 7. Pretendento, kaip viešosios įstaigos „Klaipėdos butai“ vadovo, veiklos programą.

Dokumentai teikiami tik per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą 14 kalendorinių dienų nuo paskelbimo. Dėl sistemos apkrovimo rekomenduojame dokumentus teikti anksčiau nei numatyta paskutinė dokumentų pateikimo diena.

Išsamesnė informacija Personalo skyriuje, 217 kab., Liepų g. 11, Klaipėdoje, arba tel. (8 46) 39 32 28.


Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkų dėmesiui!

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin. 2011, Nr. 105-495) patvirtino naują valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką. Pagal naująją tvarką gyvenamųjų patalpų nuomos mokestis visose Lietuvos Respublikos savivaldybėse bus skaičiuojamas vienodai ir  taikomas nuo 2011 m. rugsėjo 1 d.

Visiems Socialinio būsto fondo nuomininkams, tai yra tiems asmenims ir šeimoms, kuriems socialinis savivaldybės būstas buvo išnuomotas po  2003 metų sausio 1 d., ir turintiems galiojančias terminuotas nuomos sutartis, nuomos mokestį mažinantis koeficientas 0,4 bus taikomas besąlygiškai.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos buvo suteiktos iki 2002 m. gruodžio 31 d.,  tokio pat pagal naująją tvarką apskaičiuoto nuomos mokesčio dydį mažinančio koeficiento taikymo galės tikėtis tik tuo atveju, jei jie deklaruos paskutinių 12 mėnesių savo (savo šeimos) turtą ir pajamas, o deklaruotas turtas ir pajamos neviršys  Vyriausybės nustatytų dydžių. Tam tikslui jie Savivaldybės administracijai turi pateikti prašymą dėl nuomos mokestį mažinančio koeficiento taikymo vienerių metų laikotarpiui ir Turto bei pajamų deklaraciją.

Tuo pačiu iš esmės keičiasi nuomos mokesčio lengvatų teikimo tvarka. Nuo 2011 m. rugsėjo 1 d. 100 proc. nuomos mokesčio lengvatų Savivaldybės biudžeto sąskaita galės tikėtis tik gyvenamųjų patalpų, išnuomotų pagal  Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams modernizuoti įstatymo sąlygas (Socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų), nuomininkai, jei jiems ar jų šeimos nariui (nariams) Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba kuris yra pripažintas nedarbingu (netekusiu 75-100 procentų darbingumo) ar iš dalies darbingu (netekusiu 60-70 procentų darbingumo), arba kuris yra sukakęs senatvės pensijos amžių ir jam nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė, arba asmuo, sergantis lėtinės ligos, įrašytos į Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą sunkia forma, ir jeigu jo metinės pajamos (šeimos atveju- visų šeimos narių metinės pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) neviršija 12 valstybės remiamų pajamų dydžių. (Valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo  (Žin. 1992, 14-378) 10 str. 3 p.)

Kadangi pasirengti naujojo nuomos mokesčio apskaičiavimui visoms Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamosioms patalpoms būtinas laikas,  todėl iki 2011 m. gruodžio 31 d. sąskaitos bus išrašomos apskaičiuotam pagal senąją tvarką nuomos mokesčiui. Tinkamai pasirengus  naujojo nuomos mokesčio taikymui, bus atliekamas nuomos mokesčio perskaičiavimas.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomininkai, kuriems savivaldybės gyvenamosios patalpos buvo suteiktos iki 2002 m. gruodžio 31 d.,  pageidaujantys mažinančio nuomos mokesčio, apskaičiuoto pagal naująją tvarką, koeficiento taikymo, jau gali teikti savivaldybės administracijai prašymus kartu su paskutiniųjų 12 mėnesių asmens ar šeimos turto ir pajamų deklaracijas. Duomenis apie turtą (įskaitant gautas pajamas) nuomininkai turi  pateikti vietos mokesčio administratoriui –  Valstybinės  mokesčių  inspekcijos  Klaipėdos skyriui ( Taikos pr. 28, tel. (8 46) 474 464, 474 463 ) – du deklaracijos egzempliorius. Vietos mokesčio administratorius per 7 darbo dienas nuo deklaracijos pateikimo dienos grąžina vieną deklaracijos egzempliorių su žyma, kad deklaracija yra pateikta. Šį deklaracijos egzempliorių gyventojai pateikia Savivaldybei.

Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos pasikeitimo klausimais konsultuoja Socialinio būsto skyriaus vedėja Danguolė Netikšienė, tel. 39 60 25, el. pašto adresas danguole.netiksiene@klaipeda.lt.