Veiklos kryptys

Įstaigos veiklos kryptys:
 • sutarčių su nuomininkais sudarymas Savivaldybės vardu pagal priimtus savivaldybės tarybos sprendimus ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus;
 • socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuomos sutarčių apskaitos vykdymas;
 • socialinio būsto nuomininkų duomenų bazės tvarkymas, naudojantis kompiuterinėmis informacinėmis sistemomis;
 • sąskaitų faktūrų formavimas, spausdinimas, išsiuntimas;
 • nuomos mokesčio surinkimas Įstaigos sąskaitoje ir pervedimas į Savivaldybės biudžetą;
 • nuomos mokesčio išieškojimo organizavimas – prevencinio darbo su nemokiais nuomininkais vykdymas, pareiškimų dėl teismo įsakymų išdavimo ir (arba) ieškinių teismams reiškimas bei atstovavimas teisme dėl nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo;
 • dokumentų ieškiniams parengti dėl asmenų iškeldinimo iš butų teisės aktų nustatyta tvarka pateikimas Savivaldybės administracijai, iškeldinimo procedūrų pagal priimtus teismų sprendimus organizavimas;
 • gyvenamųjų patalpų techninės būklės inventorizavimas, metinių planų patalpų remontui sudarymas, lėšų remonto darbams planavimas;
 • gyvenamųjų patalpų remonto darbų techninės priežiūros vykdymas;
 • dokumentų, teikiamų apmokėjimui už rangovų atliktus socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų remonto darbus nustatyta tvarka tikrinimas, derinimas ir pateikimas Savivaldybės administracijai;
 • avarinių situacijų socialinio fondo butų inžineriniuose tinkluose ir įrengimuose likvidavimas;
 • socialinio būsto fondo gyvenamųjų namų administravimo ir nuolatinės techninės priežiūros paslaugų vykdymas;
 • bendradarbiavimas su elektros, šilumos energijos, dujų ir vandens tiekėjais, komunalinių paslaugų tiekėjais ir daugiabučių namų administratoriais, socialinę paramą teikiančiomis įstaigomis visais su socialinio būsto fondo gyvenamųjų patalpų nuoma susijusiais klausimais;
 • informacijos apie tuščias gyvenamąsias patalpas rinkimas, šių patalpų apsaugos iki remonto ir išnuomojimo užtikrinimas;
 • ataskaitų apie Įstaigos veiklos rezultatus bei informacijos socialinio būsto nuomos klausimais pateikimas Savivaldybės administracijai;
 • skundų Įstaigos kompetencijos klausimais priėmimas, nagrinėjimas ir atsakymų rengimas.