Teisės aktai

1. KODEKSAS

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262)

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO PATVIRTINIMO, ĮSIGALIOJIMO IR ĮGYVENDINIMO ĮSTATYMAS (2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864)

2. ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti bei daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymas, 2002 m. lapkričio 12 d. Nr. IX-1189 (Žin., 2002, Nr.116- 5189; 2009, Nr. 93-3962);                 

Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas, 2003 m. liepos 1 d. Nr. IX-1675 (Žin., 2003, Nr.73-3352; 2006, Nr.130-4889).

3. NUTARIMAI

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr.37-1248; 2006, Nr.82-3268);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 906  „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 472 „Dėl Valstybės ir savivaldybių gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ( Žin. 2011. Nr. 105-495)

 

4. TARYBOS SPRENDIMAI

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. sausio 29 d. sprendimas Nr. T2-7 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2003 m. gruodžio 4 d. sprendimo Nr. 1-399 „Dėl gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio“ pakeitimo“;

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2009 m. spalio 29 d. sprendimas Nr. T2-353 „Dėl Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. spalio 27 d. sprendimas Nr. T2 – 325  „Klaipėdos miesto savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašas“