Kovos su korupcija programa

PATVIRTINTA

VšĮ „Klaipėdos butai“

direktorės 2016 m. kovo 21 d.

įsakymu Nr. 16

 

 

 KORUPCIJOS PREVENCIJOS VŠĮ „KLAIPĖDOS BUTAI“

2016-2018 M. PROGRAMA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83- 3015), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika, patvirtinta Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 (Žin., 2003, Nr. 103-4622) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
 3. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 1. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 2. Programa įgyvendinama pagal VšĮ „Klaipėdos butai“ Programos priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės siejamos su socialinių, ekonominių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.

 

II. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę darbuotojų veiklą.
 2. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant darbuotojus atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 3. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti reikalinga:

8.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių įvykdymą;

8.2. nustatyti įstaigoje veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

8.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

8.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

8.5. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas piliečių, besikreipiančių į įstaigą, teises ir laisves, įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

8.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą.

 

III. KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 1. Prielaidos korupcijai pasireikšti:

9.1. socialinės- santykinai maži darbuotojų atlyginimai ir pan.

9.2. teisinės- teisės aktų netobulumas, teisės aktų, reglamentuojančių tam tikras visuomeninių santykių sritis nebuvimas, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas;

9.3. institucinės- darbuotojų nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

9.4. visuomenės pilietiškumo stoka- piliečių (patalpų nuomininkų) nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

 1. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

10.1. prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai;

10.2. remonto darbų planavimas išnuomotose patalpose.

 1. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės yra šios:

11.1. korupcijos rizikos analizė įstaigoje;

11.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas įstaigoje;

11.3. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

 1. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 2. Įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170.
 3. Antikorupcinis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

14.1. įstaiga savo interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbia įstaigos Korupcijos prevencijos programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą. Šiuose puslapiuose numato galimybę interneto vartotojams pateikti savo komentarus, atsiliepimus, siūlymus, pranešimus ir kt.;

14.2. įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbia elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai praneša apie įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

 1. Įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus.

 IV. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ

 

 1. Gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos nustatytomis sąlygomis ir tvarka.

V. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali:

17.1. sumažėti įstaigos teikiamų paslaugų kokybė;

17.2. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti įmonių, teikiančių paslaugas, ryšiai su korumpuotais darbuotojais.

 1. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.

VI. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

 1. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

19.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti vadovui savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

19.2. reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti savo kompetencijos tyrimus.

 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

 1. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo įstaiga.
 3. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas įstaigos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo įstaigoje sritis ir šios Programos įgyvendinimą.
 4. Programos įgyvendinimo metu programos įgyvendinimą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia įstaigos direktorius.
 5. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių įgyvendinimo priemonių plane nurodyti darbuotojai.
 6. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių įgyvendinant Programą, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę darbuotojas periodiškai, informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia direktoriui.
 7. Ši Programa vykdoma iš įstaigos biudžeto.
 8. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa gali būti keičiama. Pasibaigus Programos laikotarpiui Programa atnaujinama iki antrojo ketvirčio pabaigos.
 9. Programa skelbiama VšĮ „Klaipėdos butai“ interneto svetainėje (www. klaipedosbutai.lt).
 10. Programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama įstaigos interneto svetainėje.

 

 

                                               VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo.
 2. Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią atsirasti palankioms korupcijai sąlygoms įstaigoje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant bei teikiant paslaugas ir pan.
 3. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 4. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas treji metai.

 

_________________________________________

 

VšĮ „Klaipėdos butai“

2016-2018 m. korupcijos

prevencijos programos

priedas

 

VŠĮ „KLAIPĖDOS BUTAI“ 2016-2018 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

 

Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojai

 

Priemo-nės įgyvend-nimo terminai Priemonės vertinimo kriterijai

 

1. Įstaigos interneto svetainėje skelbti įstaigos Korupcijos prevencijos 2016–2018 m. programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą bei asmens atsakingo už korupcijos prevenciją ir kontrolę, duomenis ir kontaktus. Direktorius Nuolat Paskelbta ataskaita.
2. Sudaryti sąlygas darbuotojams, kitiems piliečiams anonimiškai pranešti įstaigos direktoriui ar asmeniui atsakingam už korupcijos prevencijos priežiūrą ir kontrolę savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos. Direktorius Nuolat Gaunamų pranešimų skaičius ir jo dinamika. Neigiamų ir teigiamų pranešimų santykis.
3. Reguliarus skundų, pareiškimų dėl galimų korupcijos atvejų tyrimas bei vertinimas pasiūlymų dėl korupcijos prevencijos. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Nuolat Gautų ir išnagrinėtų skundų santykis.
4. Aiškintis galimus korupcijos faktus planinių auditų metu. Auditorius Nuolat Teikti įstaigos direktoriui audito išvadas ir nurodyti pastebėtas galimas korupcijos pasireiškimo tikimybės apraiškas įstaigos veiklos srityse, kad nustatyti galimas korupcijos pasireiškimo tikimybės atvejai būtų eliminuoti.
5. Bendradarbiauti su STT korupcijos prevencijos ir kontrolės klausimais. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Nuolat Metodinės pagalbos skaičius.
6. Įstaigos darbuotojų privačių ir viešųjų interesų derinimo kontrolė. Direktorius Nuolat Nustatytų ar gautų ir išnagrinėtų atvejų santykis.
7. Įstaigose informacijos skelbimo vietose bei interneto svetainėje skelbti informaciją apie „pasitikėjimo telefoną“, kuriuo anonimiškai galima pranešti apie korupcinio pobūdžio veikas. Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Nuolat Visos korupcijos prevencijos telefonu gautos informacijos tikrinimas ir viešinimas.
8. Organizuoti įstaigos darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais (žinios apie korupcijos priemones, jų taikymą, jų pobūdį bei atsakomybę). Asmuo, atsakingas už korupcijos prevencijos kontrolės vykdymą Ne rečiau kaip kartą per metus Surengtų mokymų skaičius per metus

_________________________________________________