Kovos su korupcija programa

PATVIRTINA

Klaipėdos miesto savivaldybės
tarybos 2020 m. gegužės 28 d.
sprendimu Nr. T2-136

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS

2020–2022 METŲ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2020–2022 metų programa (toliau – Programa) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 „Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo“, taip pat atsižvelgta į Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymų nuostatas.
 2. Programa skirta korupcijos prevencijai užtikrinti Klaipėdos miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) institucijose – Savivaldybės taryboje, Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse – biudžetinėse ir viešosiose įstaigose, kurių viena iš steigėjų – savininkė arba dalininkė – yra Savivaldybė (toliau kartu – Savivaldybės institucijos, įmonės ir įstaigos).
 3. Programa siekiama šalinti prielaidas korupcijai atsirasti ir plisti, paskatinti visuomenę aktyviai reikšti nepakantumą korupcijai, teikti paramą numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, vykdyti glaudų Savivaldybės bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.
 4. Programos strateginės kryptys yra:

4.1. korupcijos prevencija;

4.2. antikorupcinis švietimas.

 1. Programa grindžiama korupcijos prevencija, visuomenės ir Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų antikorupciniu švietimu ir mokymu, siekiant kompleksiškai šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis ir sąlygas.
 2. Programa sudaroma trejiems metams ir įgyvendinama vadovaujantis Programos įgyvendinimo priemonių planu, kuriame numatytos prevencinės priemonės, skirtos išvengti socialinių, ekonominių grėsmių, ginti visuotinai pripažįstamas žmogaus teises, laisves bei viešąjį interesą, ir priemonės, skirtos gerinti antikorupcinį Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų, valstybės tarnautojų ir visos Klaipėdos miesto bendruomenės švietimą.
 3. Korupcijos prevencija įgyvendinama vadovaujantis šiais principais:

7.1. teisėtumo – korupcijos prevencijos priemonės įgyvendinamos laikantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų bei kitų teisės aktų reikalavimų ir užtikrinant pagrindinių asmens teisių ir laisvių apsaugą;

7.2. visuotinio privalomumo – korupcijos prevencijos subjektais gali būti visi asmenys;

7.3. sąveikos – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumas užtikrinamas derinant visų korupcijos prevencijos subjektų veiksmus, keičiantis subjektams reikalinga informacija ir teikiant vienas kitam kitokią pagalbą;

7.4. pastovumo – korupcijos prevencijos priemonių veiksmingumo užtikrinimas nuolat tikrinant ir peržiūrint korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo rezultatus bei teikiant pasiūlymus dėl atitinkamų priemonių veiksmingumo didinimo institucijai, kuri pagal savo kompetenciją įgaliota įgyvendinti tokius pasiūlymus.

 1. Programos paskirtis – užtikrinti Savivaldybės institucijų veiklos skaidrumą, atvirumą, teisinių ir antikorupcinių principų laikymąsi, ilgalaikėmis priemonėmis ir procedūromis užkirsti kelią korupcijos atsiradimui ir plėtrai Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose.
 2. Programos nuostatos yra privalomos visoms Savivaldybės institucijoms, įmonėms ir įstaigoms.
 3. Programoje nurodytų priemonių vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras ir Savivaldybės tarybos sprendimu sudaryta Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisija (toliau – Antikorupcijos komisija).
 4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

II SKYRIUS

APLINKOS IR ANTIKORUPCINĖS VEIKLOS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖJE ANALIZĖ

 1. 2018–2019 metais šalies mastu atliktas tyrimas „Lietuvos korupcijos žemėlapis“, kurio tikslas – įvertinti gyventojų, verslo atstovų ir valstybės tarnautojų požiūrį į korupciją, jos paplitimą, korupcijos masto kaitą, respondentų korupcinę patirtį; nustatyti Lietuvos visuomenės antikorupcinį potencialą. Pagrindiniai atlikto tyrimo rezultatai:

12.1. Gyventojų nuomone, labiausiai korumpuotos šalies institucijos: gydymo įstaigos – 50 %, Seimas – 32 %, teismai – 27 %, savivaldybės – 24 %, partijos – 23 %. Aktualiausių šalies problemų sąraše gyventojai korupciją minėjo 4-oje vietoje (40 %). Dažniausios kyšio davimo priežastys Lietuvos mastu buvo nurodytos šios: „manė, kad tai padės greičiau išspręsti problemą“ (32 %), „nes taip yra įprasta, taip daro dauguma“ (29 %), „manė, kad be kyšio tokią problemą būtų sunku išspręsti“ (19 %).

12.2. Verslo įmonių vadovų nuomone, labiausiai korumpuotos šalies institucijos: gydymo įstaigos – 35 %, Seimas – 22 %, teismai – 14 %, savivaldybės – 22 %, partijos – 19 %. Aktualiausių šalies problemų sąraše įmonių vadovai korupciją minėjo 6-oje vietoje (27 %). Dažniausios kyšio davimo priežastys Lietuvos mastu buvo nurodytos šios: „manė, kad tai padės greičiau išspręsti problemą“ (24 %), „nes taip yra įprasta, taip daro dauguma“ (9 %), „manė, kad be kyšio tokią problemą būtų sunku išspręsti“ (27 %).

12.3. Valstybės tarnautojų nuomone, labiausiai korumpuotos šalies institucijos: gydymo įstaigos – 43 %, Seimas – 23 %, teismai – 18 %, savivaldybės – 29 %, partijos – 14 %. Aktualiausių šalies problemų sąraše valstybės tarnautojai korupciją minėjo 6-oje vietoje (30 %). Dažniausios kyšio davimo priežastys Lietuvos mastu buvo nurodytos šios: „manė, kad tai padės greičiau išspręsti problemą“ (16 %), „nes taip yra įprasta, taip daro dauguma“ (25 %), „manė, kad be kyšio tokią problemą būtų sunku išspręsti“ (10 %).

12.4.  Lyginant 2018 m. tyrimo rezultatus su analogiškais 2014 m. rezultatais, pastebimos tokios tendencijos: davusių kyšį per pastaruosius 12 mėn. skaičius tarp gyventojų sumažėjo nuo 24 %  iki 8 %, tarp valstybės tarnautojų – nuo 17 % iki 4 %, o tarp įmonių vadovų išaugo nuo 6 % iki 8 %; kad korupcijos mastai per pastaruosius 12 mėn. (2018 m.) sumažėjo, nurodė 29 % respondentų, kad išaugo – 13 %; palyginamuoju (2018–2014 m.) laikotarpiu sumažėjo ir kyšininkavimo indeksų reikšmės.

12.5. Antikorupcinio potencialo kaitos per 2016–2018 metų laikotarpį tyrimo rezultatai: išaugo gyventojų, kurie žino, kur gali kreiptis, norėdami pranešti apie korupciją, dalis nuo 39 % iki 46 %; tarp įmonių vadovų šis rodiklis augo nežymiai – nuo 61 % iki 62 %, tarp tarnautojų – nuo 72 % iki 86 %; pasiruošusių pranešti apie korupciją dalis gyventojų tarpe sumažėjo nuo 23 % iki 17 %, tarp įmonių vadovų – nuo 35 % iki 32 %, tačiau išaugo tarp tarnautojų – nuo 42 % iki 54 %.

 1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, taip pat Klaipėdos miesto savivaldybės 2017–2019 m. korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planu, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T2-329, Savivaldybėje ir jos institucijose įgyvendintos ir įgyvendinamos šios Kovos su korupcija programos priemonės:

13.1. Sudaryta ir veikia nuolatinė Antikorupcijos komisija, kurios sudėtis atnaujinta Savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 30 d. sprendimu T2-128.

13.2. Antikorupcijos komisija, vadovaudamasi Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2015 m. liepos 31 d. sprendimu Nr. T2‑209 „Dėl Antikorupcijos komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, pagal kompetenciją Savivaldybėje įgyvendina valstybės politiką korupcijos prevencijos srityje, išskiria prioritetines ir kontrolės kryptis nuosekliai įgyvendinant priemones, didinančias korupcijos prevencijos veiksmingumą, svarsto organizacinius ir su Klaipėdos miesto savivaldybės kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano vykdymu susijusius klausimus.

13.3. Savivaldybėje, vadovaujantis teisės aktais, atliekamas antikorupcinis teisės aktų projektų vertinimas. Antikorupciniu požiūriu Savivaldybės tarybai tvirtinti teikiami teisės aktų projektai ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pasirašomų įsakymų projektai, kurie priskirtini prie vertintinų pagal Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 8 straipsnio 1 dalį.

13.4. Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius 2017 m. gruodžio 4 d. pateikė ataskaitą  Nr. CVAS-A-09-14 „Korupcijos rizikos valdymo vertinimas“. Informacija pateikta interneto tinklalapyje https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226.

13.5. Savivaldybės administracijoje korupcijos pasireiškimo tikimybės (toliau – KPT) nustatymas atliktas: 2017 m. – vietinės reikšmės kelių (gatvių) Klaipėdos mieste kapitalinio remonto, rekonstrukcijos ir tiesimo prioritetų nustatymo ir objektų atrankos organizavimo srityje; 2018 m. – Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos gaunamos paramos apskaitos, naudojimo, informacijos viešinimo, atsiskaitymo paramos teikėjams srityje;  2019 m. – atliktas KPT nustatymas Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo valdymo ir kontrolės Klaipėdos miesto savivaldybės administracijoje srityje. Analizuotose veiklos srityse nustatyta minimali korupcijos pasireiškimo tikimybė. 2019 m. apibendrintos ir Specialiųjų tyrimų tarnybos pateiktos 34 gautos Savivaldybės institucijų ir įstaigų išvados dėl Savivaldybės institucijų ir įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė.

13.6. 2019 m. atlikta anoniminė Savivaldybės administracijoje, kitose Savivaldybės institucijose ir įstaigose dirbančių tarnautojų apklausa, siekiant nustatyti darbuotojų tolerancijos korupcijai indeksą. Įvertinus apklausos rezultatus, darytina išvada, kad Savivaldybės administracijos darbuotojų korupcijos netoleravimo lygis yra gana aukštas, o korupcinio pobūdžio veikų pasireiškimo galimybė Savivaldybės administracijoje (apklaustųjų nuomone) yra minimali. Apklausos rezultatai paviešinti interneto tinklalapyje https://www.klaipeda.lt/lt/-3/korupcijos-prevencija/2226.

13.7. Tiek Savivaldybės administracijos, tiek Savivaldybės pastatuose, esančiuose Liepų g. 11, Klaipėdoje, ir Danės g. 17, Klaipėdoje, yra įrengtos pašto dėžutės su užrašu „Aš prieš korupciją Klaipėdos miesto savivaldybėje“, kurios skirtos informacijai ir pranešimams apie korupciją Savivaldybėje. Veikia anoniminis pasitikėjimo telefonas, kuriuo asmenys taip pat gali pateikti su korupcija ir jos prevencija susijusią informaciją. 2017–2019 m. gauti pranešimai ir skundai apie galimai Savivaldybės institucijose padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas: 2017 m. – vienas pranešimas; 2018 m. – 2 pranešimai; 2019 m. – 2 pranešimai. Gauti pranešimai paskelbti ir perduoti teisėsaugos institucijoms tolesniam tyrimui.

13.8. Antikorupcinis švietimas yra įtrauktas į švietimo įstaigų ugdymo planus, siekiant ugdyti mokinių antikorupcinį požiūrį.

13.9. Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt korupcijos prevencijai skirtame skyriuje skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programa, jos įgyvendinimo priemonių planas, šios programos įgyvendinimo metinės ataskaitos, taip pat informacija apie pranešimų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ar pasiūlymų korupcijos prevencijos klausimais pateikimą, atsakingus už korupcijos prevenciją asmenis bei kita aktuali informacija.

 1. Įvertinus Savivaldybės administracijos, institucijų ir įstaigų atliktų KPT tyrimų ir auditų rezultatus, 2017–2019 metų savivaldybės korupcijos programos ir jos įgyvendinimo priemonių plano veiksmingumą bei atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos Savivaldybei teiktas išvadas ir pasiūlymus, atlikta antikorupcijos veiklos Klaipėdos miesto savivaldybėje (SWOT) analizė, išryškinti šie pagrindiniai korupcijos rizikos veiksniai bei teisinio reguliavimo spragos:

14.1. nėra išskirtos korupciniu požiūriu rizikingiausios Savivaldybės veiklos sritys;

14.2.  per mažas dėmesys korupcijos prevencijos priemonėms, kuriomis būtų didinamas viešumas ir atvirumas, teikiant viešąsias ir administracines paslaugas ir priimant sprendimus, padidintas veiklos procedūrų skaidrumas ir aiškumas;

14.3. nepakankamas viešumas ir atvirumas, skiriant bei naudojant Savivaldybės institucijų pajamas ir išlaidas;

14.4. į Savivaldybės korupcijos programos įgyvendinimą nepakankamai įtraukiami Savivaldybės administracijos padaliniai, Savivaldybės kontroliuojamos įstaigos ir įmonės, Antikorupcijos komisijos nariai;

14.5. nepaskirtas už Klaipėdos miesto savivaldybės korupcijos prevencijos 2017–2019 metų programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas Savivaldybės administracijos darbuotojas; programos priemonės buvo įvykdytos arba vykdomos, tačiau nustatyti atvejai, kai dėl nepakankamos kontrolės numatytų priemonių įgyvendinimas nebuvo užtikrintas visa apimtimi;

14.6. Lietuvos Respublikos teisės aktų informacinėje sistemoje ne visada buvo skelbiami teisės aktų projektai kartu su teisės aktų projektų antikorupcinio vertinimo pažymomis; nustatyti atvejai, kai teisės aktų projektai nevertinti antikorupciniu požiūriu;

14.7. nustatytas atvejis, kai, nesilaikant teisės akto reikalavimo, asmuo buvo paskirtas į pareigas anksčiau negu gauta informacija iš Specialiųjų tyrimų tarnybos apie tinkamumą eiti pareigas;

14.8. 2017–2019 m. savivaldybės korupcijos programos priemonių įgyvendinimui nenumatytas biudžetinis finansavimas;

14.9. nenumatyta programos įgyvendinimo kontrolės sistema, nenustatyta tarnybinė ir drausminė atsakomybė už netinkamą programos priemonių vykdymą.

 1. Antikorupcinės veiklos 2017–2019 m. Klaipėdos miesto savivaldybėje (SWOT) analizės pagrindinės išvados įvertintos rengiant naują 2020–2022 savivaldybės korupcijos prevencijos programą.

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

 1. Programos strateginis tikslas – stiprinti korupcijos prevenciją ir kontrolę Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose, identifikuoti ir šalinti sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą.
 2. Pirmasis tikslasdidinti visuomenės pasitikėjimą Savivaldybės administracija, Savivaldybės institucijomis, įmonėmis ir įstaigomis, siekti didesnio procedūrų skaidrumo, viešumo, atskaitingumo visuomenei.

Uždaviniai pirmajam Programos tikslui pasiekti:

17.1. užtikrinti kokybišką norminių teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

17.2. pašalinti prielaidas, sudarančias sąlygas Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojams pasinaudoti tarnybine padėtimi, sukurti ir įgyvendinti Nulinės tolerancijos korupcijai politiką;

17.3. maksimaliai padidinti priimamų sprendimų viešumą ir skaidrumą, pagerinti informacijos sklaidą administracinių paslaugų teikimo ir viešųjų paslaugų administravimo teikimo srityje.

 1. Antrasis tikslasugdyti Savivaldybės institucijose, įmonėse ir įstaigose dirbančių ar einančių pareigas asmenų atsparumą korupcijai bei didinti Savivaldybės gyventojų nepakantumą korupcijai.

Uždaviniai antrajam Programos tikslui pasiekti:

18.1. padėti formuotis tarnautojų ir darbuotojų dorovinėms vertybėms, užtikrinti kūrybingą, geranorišką darbo aplinką, ugdyti pagarbą vienas kitam bei stiprinti tarnautojo ir darbuotojo autoritetą;

18.2. vykdyti Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų darbuotojų bei Savivaldybės gyventojų antikorupcinį švietimą;

18.3. skelbti viešai informaciją apie Programos priemonių vykdymą ir kitą su korupcijos prevencija susijusią informaciją;

18.4. fiksuoti pranešimus apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir viešai skelbti informaciją apie tokių gautų pranešimų skaičių ir jų pateikimą teisėsaugos institucijoms;

18.5. nustatyti tikslinių grupių (Savivaldybės gyventojų, Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis) požiūrį į korupciją, įvertinti antikorupcinį potencialą.

 1. Trečiasis tikslasužtikrinti skaidrų ir racionalų prekių, darbų ir paslaugų pirkimą bei Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų efektyvų panaudojimą.

Uždaviniai trečiajam Programos tikslui pasiekti:

19.1. sustiprinti viešųjų pirkimų priežiūrą, rengti ir įgyvendinti papildomas prevencines priemones, kurios leistų sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę įvairiuose viešųjų pirkimų etapuose;

19.2. užtikrinti skaidrų ir efektyvų Savivaldybės ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą.

 1. Programoje nustatytų tikslų pasiekimas vertinamas pagal šiuos kokybę ir kiekybę apibūdinančius kriterijus:

20.1. įgyvendintų Programos priemonių skaičių;

20.2. neįgyvendintų Programos priemonių skaičių;

20.3. iki nustatytų terminų įgyvendintų priemonių skaičių;

20.4. antikorupciniu požiūriu ištirtų Savivaldybės veiklos sričių skaičiaus pokytį;

20.5. anoniminių ir oficialių pranešimų apie galimai padarytas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas teikiant administracines ir viešąsias paslaugas skaičiaus pokytį;

20.6. Savivaldybės bendruomenės nuomonės tyrimų rezultatus, parodančius pasitikėjimą Savivaldybės institucijomis ir įstaigomis;

20.7. renginių, skirtų antikorupciniam švietimui, ir jų dalyvių skaičių.

 1. Kiekvienas konkretus korupcijos prevencijos ir antikorupcinio švietimo uždavinys ir priemonė vertinami pagal Programos priemonių plane nustatytus vertinimo kriterijus.
 2. Už duomenų, reikalingų nustatyti, ar šie kriterijai pasiekti, surinkimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių plane nurodyti vykdytojai.

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, VERTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 1. Programai įgyvendinti sudaromas Programos įgyvendinimo 2020–2022 metų priemonių planas (priedas), kuriame numatomos korupcijos prevencijos priemonės, jų įgyvendinimo terminai, atsakingi vykdytojai, laukiami rezultatai, įgyvendinimo vertinimo kriterijai.
 2. Už konkrečios Programos priemonės įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.
 3. Už korupcijos prevencijos politikos įgyvendinimą, Programos įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje atsako Savivaldybės meras ir Antikorupcijos komisija. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys atsako už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimo organizavimą, kontrolę, metodinės pagalbos teikimą korupcijos prevencijos srityje.
 4. Programos priemonių plano vykdymą kontroliuoja Savivaldybės meras ir Antikorupcijos komisija, o įgyvendina Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys.
 5. Įgyvendinant Korupcijos prevencijos programos priemonių planus, būtina nuolatinė prevencinė kontrolė. Savivaldybės institucijų, įmonių ir įstaigų vadovai turi kontroliuoti, kaip tarnautojai ir darbuotojai laikosi kovos su korupcija principų, kokių imasi veiksmų antikorupcinėms priemonėms įgyvendinti.
 6. Programos veiksmingumo stebėseną, korupcijos rizikos valdymo vertinimą Savivaldybėje atlieka Savivaldybės administracijos Centralizuotas vidaus audito skyrius.
 7. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai pasibaigus metams, ne vėliau kaip iki kito mėnesio 10 d., pateikia Savivaldybės institucijų ir įstaigų vadovams ar jų paskirtiems asmenims, atsakingiems už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą), ataskaitą apie Programos priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą.
 8. Už Programos įgyvendinimo organizavimą (koordinavimą) atsakingas asmuo pasibaigus metams apibendrina iš vykdytojų gautą informaciją apie priemonių įgyvendinimą, jų veiksmingumą, pasiektus rezultatus ir susistemintus duomenis pateikia Savivaldybės merui ir Antikorupcijos komisijai. Savivaldybės meras apie įgyvendintas arba įgyvendinamas priemones skelbia savo metinėse veiklos ataskaitose.
 9. Programos rezultatyvumas nustatomas vadovaujantis kiekybės ir kokybės rodikliais:

31.1. korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymu Savivaldybės struktūriniuose padaliniuose;

31.2. įvykdytų ir neįvykdytų Programos įgyvendinimo priemonių skaičiumi;

31.3. didėjančiu nepakantumu korupcijai, t.  y. pranešimų apie galimus korupcinio pobūdžio nusikaltimus skaičiaus didėjimu;

31.4. surengtų kvalifikacijos kėlimo seminarų (kursų), kitų renginių kovos su korupcija klausimais ir juose dalyvavusių darbuotojų (asmenų) skaičiumi;

31.5. antikorupciniuose renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiumi;

31.6. parengtų Savivaldybės teisės aktų projektų, įvertintu antikorupciniu požiūriu, skaičiumi.

 1. Pagrindiniu Programos įgyvendinimo rodikliu laikytinas išaugęs pasitikėjimas Savivaldybės institucijomis.
 2. Priemonių vykdytojai per vieną mėnesį nuo jiems priskirtos Programos įgyvendinimo priemonės įvykdymo termino pabaigos pateikia Antikorupcijos komisijai informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą ir pasiektus rezultatus.
 3. Programos įgyvendinimo priemonių vykdytojai, atsižvelgdami į kintančias aplinkybes ir veiksnius, turinčius ar galinčius turėti įtakos Programos priemonėms įgyvendinti, teikia Savivaldybės merui bei Antikorupcijos komisijai motyvuotus pasiūlymus dėl įgyvendinamų Programos priemonių koregavimo ar pakeitimo efektyvesnėmis, detalizuodami jų tikslus, vykdymo procesą ir vertinimo kriterijus.
 4. Savivaldybės institucijos, įmonės, įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, kiti juridiniai ir fiziniai asmenys iki einamųjų metų III ketvirčio pabaigos gali teikti Savivaldybės merui bei Antikorupcijos komisijai pasiūlymus dėl Programos nuostatų, tikslų ir uždavinių atnaujinimo, priemonių plano keitimo ar (ir) pildymo. Pasiūlymai gali būti skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje.
 5. Atsižvelgusi į Antikorupcijos komisijos veiklos ir Programos įgyvendinimo ataskaitą ar sociologinių tyrimų rezultatus bei kitą reikšmingą informaciją, Programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą Savivaldybės taryba savo sprendimu gali koreguoti ir atnaujinti visą Programos įgyvendinimo laikotarpį, bet ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki Programos įgyvendinimo pabaigos.

 

 

V SKYRIUS

PROGRAMOS FINANSAVIMAS

 

 1. Programa finansuojama iš patvirtintų bendrųjų Savivaldybės biudžeto asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių.
 2. Prireikus atskiroms korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti gali būti numatytas papildomas finansavimas.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Programa įsigalioja kitą dieną po paskelbimo Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo nustatyta tvarka.
 2. Su Programa ir priemonių planu supažindinami visi Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai, darbuotojai per dokumentų valdymo sistemą „Avilys“. Už kitose Savivaldybės įmonėse ir įstaigose dirbančių ir einančių pareigas asmenų tinkamą informavimą yra atsakingi tų įmonių ir įstaigų vadovai.
 3. Už Programos ir priemonių įgyvendinimą paskirti atsakingi asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 4. Kovos su korupcija programa skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipeda.lt, skiltyje „Korupcijos prevencija“.
 5. Šios Programos įgyvendinimo priemonių plano ataskaita viešai skelbiama Savivaldybės interneto svetainėje.

____________________________

PATVIRTINTA

VšĮ „Klaipėdos butai“

direktoriaus 2021 m. vasario 26  d.

įsakymu Nr. 10

 

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „KLAIPĖDOS BUTAI“

2021-2022 M. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Korupcijos prevencijos programos (toliau – Programa) paskirtis – užtikrinti ilgalaikę, veiksmingą ir kryptingą korupcijos prevenciją ir kontrolę įstaigoje.
 2. Programa parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr. 57-2297), Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2002 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. IX-711 (Žin., 2002, Nr. 10-355), Padalinių ir asmenų, valstybės ar savivaldybių įstaigose vykdančių korupcijos prevenciją ir kontrolę, veiklos ir bendradarbiavimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 19 d. nutarimu Nr. 607 (Žin., 2004, Nr. 83- 3015), Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 (Žin., 2002, Nr. 98-4339), Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo metodika, patvirtinta Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 164 (Žin., 2003, Nr. 103-4622) ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevencijos veiklą.
 3. Programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – pasiūlymas, pažadas ar davimas bet kokios naudos kitam asmeniui už neteisėtą atlygį, kad būtų atliktos arba neatliktos to asmens pareigos arba kurstymas priimti kokią nors naudą kaip neteisėtą atlygį arba jos priėmimas už pareigų atlikimą arba neatlikimą.

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant bei įgyvendinant atitinkamų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

Korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos – kyšininkavimas, prekyba poveikiu, papirkimas, kitos nusikalstamos veikos, jeigu jos padarytos viešojo administravimo sektoriuje arba teikiant viešąsias paslaugas siekiant sau ar kitiems asmenims naudos, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi arba įgaliojimų viršijimas, piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais, dokumentų ar matavimo priemonių suklastojimas, sukčiavimas, turto pasisavinimas ar iššvaistymas, tarnybos paslapties atskleidimas, komercinės paslapties atskleidimas, neteisingų duomenų apie pajamas, pelną ar turtą pateikimas, nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas, kišimasis į valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens veiklą ar kitos nusikalstamos veikos, kai tokių veikų padarymu siekiama ar reikalaujama kyšio, papirkimo arba nuslėpti ar užmaskuoti kyšininkavimą ar papirkimą.

 1. Programoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme ir kituose teisės aktuose.
 2. Programa įgyvendinama pagal VšĮ „Klaipėdos butai“ Programos priemonių planą (toliau – Priemonių planas). Programos priemonės siejamos su socialinių, ekonominių problemų sprendimu ir visuomenės apsauga nuo esamų ir atsirandančių korupcijos šaltinių, kartu ginant visuotinai pripažįstamas žmogaus teises ir laisves bei viešąjį interesą.

 

 1. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
 1. Programos tikslas – išaiškinti ir šalinti korupcijos įstaigoje prielaidas, užtikrinti skaidresnę ir veiksmingesnę darbuotojų veiklą.
 2. Programos uždavinys – galimų korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas, įgyvendinant korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planą, siekiant darbuotojus atgrasinti nuo galimos korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos.
 3. Korupcijos prevencijos tikslui ir uždaviniui pasiekti reikalinga:

8.1. vykdyti nuolatinę kryptingą korupcijos prevencijos politiką, užtikrinti veiksmingą numatytų ilgalaikės korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių įvykdymą;

8.2. nustatyti įstaigoje veiklos sritis, kuriose galima korupcinė veika, bei sąlygas jai atsirasti ir plisti;

8.3. įgyvendinti neišvengiamos atsakomybės už neteisėtus veiksmus principą;

8.4. skatinti nepakantumą korupcijos apraiškoms;

8.5. visokeriopai ginti visuotinai pripažįstamas piliečių, besikreipiančių į įstaigą, teises ir laisves, įstaigos darbuotojų teises bei laisves ir nepažeisti nekaltumo prezumpcijos;

8.6. ugdyti antikorupcinę kultūrą.

 

III. KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASIREIŠKIMO PRIELAIDŲ ANALIZĖ

 1. Prielaidos korupcijai pasireikšti:

9.1. socialinės- santykinai maži darbuotojų atlyginimai ir pan.

9.2. teisinės- teisės aktų netobulumas, teisės aktų, reglamentuojančių tam tikras visuomeninių santykių sritis nebuvimas, nepakankamas savo teisių ir pareigų išmanymas;

9.3. institucinės- darbuotojų nenoras ar baimė dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

9.4. visuomenės pilietiškumo stoka- piliečių (patalpų nuomininkų) nenoras dalyvauti antikorupcinėje veikloje.

 1. Įstaigos veiklos sritys, kuriose galimas korupcijos pasireiškimas:

10.1. prekių ir (ar) paslaugų viešieji pirkimai;

10.2. remonto darbų planavimas išnuomotose patalpose.

 1. Korupcijos prevencijos bendrosios priemonės yra šios:

11.1. korupcijos rizikos analizė įstaigoje;

11.2. korupcijos prevencijos programos parengimas ir tikslinimas įstaigoje;

11.3. nustatytų korupcijos atvejų paviešinimas.

 1. Veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą teisės aktų nustatyta tvarka atlieka įstaigos vadovo įgaliotas asmuo, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę.
 2. Įstaigos korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas turi būti atliekamas atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriaus 2011 m. gegužės 13 d. įsakymą Nr. 2-170.
 3. Antikorupcinis švietimas organizuojamas atsižvelgiant į šias nuostatas:

14.1. įstaiga savo interneto svetainės puslapiuose, skirtuose korupcijos prevencijai, skelbia įstaigos Korupcijos prevencijos programą.

14.2. įstaigos interneto svetainės įvadiniame puslapyje skelbia elektroninio pašto adresą bei telefono numerį, kuriuo asmenys galėtų anonimiškai praneša apie įstaigos darbuotojų galimus pažeidimus, susijusius su įstaigos veikla.

 1. Įstaiga iškart privalo paviešinti nustatytus korupcijos atvejus.
 1. INFORMAVIMAS APIE GALIMĄ KORUPCINĘ VEIKĄ

 

 1. Gavus informacijos dėl galimų ar korupcinių veikų, turinčių nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoti įstaigos vadovą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą įstaigos nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
 1. GALIMOS KORUPCIJOS ĮSTAIGOJE PASEKMĖS

 

 1. Nevykdant veiksmingos ir kryptingos korupcijos prevencijos politikos, korupcijos reiškiniai gali:

17.1. sumažėti įstaigos teikiamų paslaugų kokybė;

17.2. pablogėti viešojo administravimo kokybė ir užsimegzti įmonių, teikiančių paslaugas, ryšiai su korumpuotais darbuotojais.

 1. Atsižvelgiant į šias pasekmes ir aiškiai suvokiant korupcijos pasireiškimo prielaidas, galima numatyti veiksmingas korupcijos prevencijos programos poveikio priemones.
 1. KORUPCINIŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ TYRIMAS

 

 1. Siekiant veiksmingo korupcinių teisės pažeidimų tyrimo, būtina:

19.1. sudaryti sąlygas įstaigos darbuotojams, kitiems visuomenės piliečiams anonimiškai pranešti vadovui savo įtarimus dėl galimos personalo korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos;

19.2. reguliariai tirti skundus, pareiškimus dėl galimų korupcijos atvejų bei vertinti pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos. Išsamiai ir objektyviai analizuoti pagrįstus įtarimus dėl įstaigos darbuotojų korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos ir atlikti savo kompetencijos tyrimus.

 

VII. KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS, FINANSAVIMAS, STEBĖSENA, VERTINIMAS, ATSKAITOMYBĖ, KONTROLĖ, KEITIMAS, PAPILDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

 1. Korupcijos prevencijos programos uždaviniams įgyvendinti sudaromas programos priemonių vykdymo planas, kuris nustato uždavinius, tikslus, priemones, jų vykdymo terminus bei vykdytojus.
 2. Šios korupcijos prevencijos programos nuostatas (jos įgyvendinimo priemones) vykdo įstaiga.
 3. Programos įgyvendinimo priemonių planas yra neatskiriama šios Programos dalis. Jis tvirtinamas ir atnaujinamas įstaigos direktoriaus įsakymu atsižvelgiant į galimas ar nustatytas korupcijos pasireiškimo įstaigoje sritis ir šios Programos įgyvendinimą.
 4. Programos įgyvendinimo metu programos įgyvendinimą kontroliuoja, metodinę pagalbą korupcijos prevencijos klausimais teikia įstaigos direktorius.
 5. Už konkrečių Programoje numatytų priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako Programos priemonių įgyvendinimo priemonių plane nurodyti darbuotojai.
 6. Siekiant nuosekliai vertinti pasiektą pažangą, nustatyti kliūtis ir problemas, kylančių įgyvendinant Programą, atsakingas už korupcijos prevenciją ir kontrolę darbuotojas periodiškai, informaciją apie priemonių įgyvendinimo eigą, jų veiksmingumą ir tai pagrindžiančius duomenis pateikia direktoriui.
 7. Ši Programa vykdoma iš įstaigos biudžeto.
 8. Atsižvelgiant į antikorupcinių teisės aktų pakeitimus, kompetentingų institucijų ir asmenų išvadas ir rekomendacijas, sociologinių tyrimų rezultatus, kitą reikšmingą informaciją, Programa gali būti keičiama. Pasibaigus Programos laikotarpiui Programa atnaujinama iki antrojo ketvirčio pabaigos.
 9. Programa skelbiama VšĮ „Klaipėdos butai“ interneto svetainėje (www. klaipedosbutai.lt).
 10. Programos įgyvendinimo ataskaita viešai paskelbiama įstaigos interneto svetainėje.

 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Ši Programa įsigalioja nuo jos patvirtinimo.
 2. Laukiamas programos įgyvendinimo rezultatas – užkirsti kelią atsirasti palankioms korupcijai sąlygoms įstaigoje, skaidrumo ir atvirumo užtikrinimas vykdant viešuosius pirkimus, administruojant bei teikiant paslaugas ir pan.
 3. Už šios Programos įgyvendinimą paskirti asmenys, nesilaikantys šioje Programoje nustatytų reikalavimų, atsako pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus.
 4. Korupcinė situacija vertinama ir korupcijos prevencijos programos nuostatos bei jos vykdymo priemonių planas peržiūrimi kas treji metai.

 

_________________________________________